Umuuga na Ngipin

Mar : Umuuga na aking ipin kailangan ba bubnutin o my iba pang remedyo?

Ask the Dentist : Pumunta ka sa dentist upang makita ang kalagayan ng iyong mga ngipin at malaman kung ano ang dapat gawin.

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.

%d bloggers like this: